Rekonstrukce zámku

Lokalita

Bor - Plzeňský kraj

Hlavní znaky

Rozloha obce 11 651 ha, počet obyvatel včetně osad : 3 885 obyvatel. Vzdálenost od Tachova asi 15 km, 20 km od hraničního přechodu Rozvadov, 4 km od dálniční křižovatky Nová Hospoda. Poblíž se nachází hrad Přimda a rekreační středisko Sycherák.

Charakteristika projektu

Zámek přestavovaný v 19. století v pseudogotickém slohu. Park o rozloze asi 16 ha.

V roce 2003 byla dokončena rekonstrukce zámecké věže a přístupu do ní, malé expozici historie. Proběhla také oprava zázemí obřadní síně v kapli. Celý objekt zámku pokrývá nová střecha a opravené krovy, nové klempířské prvky. Pro vytápění objektu byla v roce 2003 provedena plynofikace. Přízemí zámku slouží jako informační a vzdělávací centrum – požádáno o dotaci z programu Phare. Tato část rekonstrukce byla provedena v roce 2005.

V objektu zámku je společenský sál – mezi lety 2014 – 2015 byl zrestaurován a v současné době je využíván pro kulturní vyžití, pořádání přednášek, konferencí apod. K sálu přiléhá několik salónků, které mohou mít využití pro pořádání menších společenských akcí. Pod sálem jsou tři sálky s gotickou klenbou – jeden se sklípkovou. Na tuto část je zpracován projekt – informační a vzdělávací středisko. Sály mohou sloužit jako výstavní síň a zároveň jako salóny pro pořádání různých slavnostních akcí.

Prostory 2. a 3. nadzemního podlaží je možné využít jako kongresové centrum s ubytováním pro 50 – 60 osob. Proběhlo zabudování výtahu tak, aby byl umožněn přístup i hendikepovaným občanům. Ve 2. podlaží je ještě nad prostorem sálu další sál vhodný pro využití pro pořádání výstav a instalaci zajímavých objektů. V přízemí a v 1. nadzemním podlaží bylo vybudováno sociální zázemí.

Severní křídlo zámku využívá Správa zámku jako kanceláře.

K areálu zámku patří podzámčí – podhradí, ve kterém právě probíhá rekonstrukce. Pro 1. patro se uvažuje v části s vybudováním bytových jednotek pro zaměstnance zámeckého areálu. Přízemí se využívá jako kancelář a zasedací místnost. Další část podzámčí je počítána pro vybudování pro zázemí kongresového centra v podobě prostorů pro stravování.

K zámku přiléhá park, který byl podle projektu zrekonstruován. Město na tuto akci získalo dotaci z fondu Ministerstva pro životní prostředí. Součástí zámku je také zahrada, kde se počítá s možností využití jako centra volného času – výstavba bowlingu, kuželníku apod. Tento objekt by byl propojen s areálem zámku mostkem přes bývalý vodní příkop.

Na celý objekt je zpracována studie využitelnosti. Město se postupně snaží získat prostředky na rekonstrukce, neboť není v jeho silách zainvestovat tuto akci z vlastního rozpočtu.

Předpokládané výdaje se pohybují celkově ve výši asi 240 miliónů Kč. Z toho přibližně 53 miliónů Kč by mělo stát ubytovací zařízení, 51 miliónů první patro se sálem, přilehlé salonky a výstavní či přednáškový sál ve druhém patře. Rekonstrukce podhradí si vyžádá celkem asi 42 miliónů Kč, severní křídlo 17 miliónů.

Část přízemí, které má být rekonstruováno v roce 2005, má mít hodnotu 300 000 Eur, z toho 225 000 Eur by měla být výše přiznané dotace.

Restaurování maleb v kapli sv. Vavřince

Náročné restaurátorské práce byly dokončeny v roce 2005, avšak unikátní výmalba je pro zámek velkým přínosem. V červnu roku 2005 byly v kapli dokončeny retuše v klenbách a ve vrchní časti lodě. Spodní část lodě a presbytář stále čekají na své dokončení. V současné době však nejsou finanční prostředky, proto se provedlo pouze statistické zajištění prasklin a vyčištění stěn kaple tak, aby mohla být otevřena veřejnosti.

V dubnu roku 2005 bylo dokončeno také zázemí kaple – slavnostní (jednací) síň a matrika v přízemí věžního křídla.

Obě místnosti jsou nyní využívány pro pracovní porady a také jako zázemí při pořádání kulturních akcí. Prostory nabízí slavnostní síň, kancelář, kuchyňku a dvě  toalety.

19. července 2005 se v jednací síni v přízemí věžního křídla uskutečnil Odborný historický seminář. Jeho cílem bylo představit nová zjištění o stavebně historickém vývoji zámku a doporučit priority následných sondáží. Program semináře: stavební záměry obnovy zámku, sondáže v jižním křídle, archeologické sondáže, restaurování kaple, stavebně historický vývoj, památkový dozor, diskuze a usnesení. V průběhu jednání byla provedena společná prohlídka prostor kaple a jižního přízemí, na místě i následně při jednání byly projednány dosavadní práce i nejbližší postupy.

V srpnu roku 2005 byla zahájena další etapa rekonstrukce – Informační a školicí středisko projekt spolufinancovaný Evropskou unií z programu PHARE – přeshraniční spolupráce.

Každoročně přispívá Ministerstvo kultury ČR především z programu Architektonického dědictví, dosud to bylo skoro 16 mil. Kč a i město se podílí nezanedbatelným podílem ze svých prostředků. Včetně letošního to bylo zatím již zhruba 10 mil. Kč. Letos se podařilo městu získat další příspěvek EU v rámci grantu na podporu hospodářského rozvoje a lidských zdrojů. Vhodným tématem je využití dalších prostor v zámku pro informační a školicí středisko, které přinese mnohé aktivity pro občany města a také zvýšení cestovního ruchu. Grant ve výši 224 tis. Eur, což je cca 6.5 mil. Kč, přispěje spolu s povinným podílem města k obnově a zpřístupnění další etapy zámeckého areálu.

Celý projekt je umístěn v přízemí jižního křídla a bude provozně napojen také na kapli sv. Vavřince. Z horního nádvoří zámku bude bezbariérový vstup do původního průjezdu a vedle tří historických klenutých sálů v jižním průčelí bude vybudováno i nezbytné hygienické zázemí pro návštěvníky a personál. Součástí této etapy byla také oprava střechy vestavku, aby nehrozilo zatékání a mohla navazovat další etapa, kterou by měla být obnova zámeckého sálu v patře.

Informační a školicí středisko zahájil svou činnost v únoru roku 2006.

Obnova zámeckého parku v Boru

Zámecký areál s parkem v Boru u Tachova je nemovitou kulturní památkou. Patří mezi významné historické parky západních Čech, v kategorii přírodně krajinářských z druhé poloviny XIX. století. Park o rozloze 18,9 ha je nedílnou součástí zámeckého areálu a významnou součástí obrazu města Boru a významným krajinotvorným prvkem.

V září letošního roku byly zahájeny práce na obnově zámeckého parku v Boru.

Celý park bude především vyčištěn od rozsáhlých porostů plevelných keřů a náletů stromů, bude provedeno zmlazení keřů, ošetření 532 ks stromů v rozsahu projektové dokumentace ( bezpečnostní, zdravotní, výchovný nebo redukční řez ), bude provedena instalace nedestruktivní bezpačnostní vazby u 27 stromů a bude provedena nová výsadba 65 stromů a 8139 keřů. Dále budou vyčištěny vodoteče, bude vybudována či obnovena síť cest dle původního stavu.

Navržená opatření vycházejí z dokumentace zpracované Ing. Dufkovou, Ing. Přibylovou a Ing. arch. Riedlem Csc. a dále z „ Projektu péče o stromy v zámeckém parku Bor u Tachova", který zpracoval Ing. Jaroslav Kolařík.

Celý projekt zahrnuje 4 etepy sadovnických prací a 4 etapy stavebních prací. Obnova parku bude dokončena v červenci 2007. Obnova parku bude dokončena v červenci 2007.

V současné době je již provedeno odstranění náletů a některých keřových porostů v úseku mezi zámeckým parketem a zámkem, mezi zámkem a Labutím rybníkem ( pro většinu občanů Boru znám jako „ zámečák „ ) až k lávce a dále v úseku od vstupu do parku až téměř k borovicím. V tomto úseku jsou již provedené práce nejvíce vidět. Zároveň je prováděno ošetření stromů. U stromů je prováděn zejména zdravotní řez, což je odstraňování suchých větví. Toto ošetření je na první pohled patrné u samostatně rostoucích dubů u Labutího rybníka.

Již těmito počátečními úpravami park získává zcela novou podobu.

Restaurování na zámku

Prezentace v PDF: Restaurovani_oltare_-_prezentace

Restaurování na zámku - fotografie


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zámek Bor – pokračující rekonstrukce /květen 2012/

Hrad a zámek Bor prochází už několik let kompletní rekonstrukcí. Tento původně středověký vodní hrad, jemuž dala určující podobu rozsáhlá pozdně gotická přestavba a konečný vzhled romantická přeměna na pseudogotický zámek, se stal od roku 2003 vyhledávaným turistickým místem.

Hrad vybudovali synové jistého Ratmíra ze Skviřína patrně okolo poloviny 13. století. Páni z Boru, jak si začali říkat, tak položili základ jednomu z velice významných českých šlechtických rodů, jehož příslušníci se později přejmenovali na pány ze Švamberka podle hradu stojícího nedaleko Bezdružic. Borský raně gotický hrad patřil k tzv. bergfritovému typu, tedy k hradům s dominantní válcovou věží, zároveň byl ale i vodní pevností, protože vedle hradeb a valů hrála důležitou roli v jeho opevnění i soustava vodních příkopů a rybníků. Zatímco věž se dochovala dodnes a je nejvýznamnějším zbytkem starého hradu, tak z vodního příkopu zůstala jen nepatrná část. Zajímavostí hradu a zámku Bor je také to, že v jeho bohatých dějinách se vyskytují pouze tři šlechtické rody, které město a hrad v uplynulých staletích držely. Ratmírovi potomci, páni z Boru a pozdější Švamberkové vlastnili město až do roku 1650, tedy plných 400 let. Od Švamberků zámek odkoupil Zikmund Bedřich von Götzen. V roce 1720 jej však prodal a to Dominiku Karlovi Marquard Löwenstein - Wertheim.  Löwensteinové drželi zámek až do roku 1945, kdy byl zestátněn. Poté v zámku sídlila vojenská správa, a od 60. let byl využíván jako zemědělské učiliště s internátem, jídelna a kulturní dům. Po roce 1990 se zámek dostal do svízelné situace, kdy se stal předmětem podvodné úvěrové transakce, přestal být udržován a velmi rychle chátral. V roce 1997 se městu Bor podařilo vyřešit nepříznivé majetkoprávní vztahy a zámek mu byl  vrácen. V témže roce byly zahájeny záchranné práce. Z finančních prostředků města bylo za podpory státu zahájeno statické zabezpečení, opravy krovů a střech a navazující základní stavební práce. Zároveň byly zahájeny práce na potřebných výzkumech stavby a projektech řešící budoucí využití zámku, jakožto státem chráněné kulturní památky. Rekonstrukce byla rozdělena do několika etap, z toho již proběhly tři hlavní etapy: otevření zámecké věže pro veřejnost, včetně komunikační a schodišťové věže v červnu roku 2003, oprava zámecké kaple sv. Vavřince a rehabilitace celého přízemí věžního křídla zámku a  rekonstrukce jižního přízemí, zřízení informačního a školícího střediska.  Souběžně s těmito pracemi bylo provedeno spoustu jiných, např. restaurování maleb, restaurování oltáře, statické zajištění jihozápadního nároží.

V současné době probíhá další etapa rekonstrukce, a to obnova zámeckých salónků v 1. patře západního křídla a rekonstrukce vstupního schodiště a předsálí. Na rekonstrukci zámeckých salónků získalo město Bor dotaci díky přeshraniční spolupráci z programu Cíl 3 Česká republika – svobodný stát Bavorsko 2007-2013, projekt nese název Bavorské salónky – společenské a výstavní sály na zámku Bor.

Práce začaly na začátku roku 2011 a jejich dokončení proběhne v červnu letošního roku. Zpřístupnění salónků pro návštěvníky zámku je naplánováno na 13. července 2012 v rámci Zámeckých historických slavností. V salóncích probíhá celková rekonstrukce, obnovují se původní okna, dveře, zhotovují se nové podlahy a práce probíhají také na omítkách. Restaurují se původní nástěnné malby, ty pocházejí převážně z první poloviny 19. století. V současné době je dokončena první etapa, tzn. malby jsou očištěné a připravené pro závěrečné restaurování. Do slavnostního otevření salónků bude dokončeno restaurování ve dvou z pěti salonků, restaurování dalších se uskuteční během příštího roku. Pro všechny salónky je připraven mobiliář, v jedné části původní historický mobiliář, který připomene poslední šlechtický rod, jenž v zámku Bor žil, a to Löwenstein – Wertheim. Pro další salónky - jídelnu, hudební salónek a přijímací salónek budou zhotoveny repliky nábytku, neboť tyto prostory budou využívány jednak jako další prohlídková část pro návštěvníky – turisty a jednak jako prostory k pořádání různých společenských akcí.

Současně s rekonstrukcí zámeckých salónků probíhají navazující práce – oprava vstupního schodiště a předsálí a s tím související restaurování gotických záclonových oken, budování nového sociální zázemí a rekonstrukce foyer. Tyto práce jsou financovány z městského rozpočtu a dále z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR a z dotace Plzeňského kraje.

Obnova zámku však bude pokračovat i po otevření salonků, dokončovat se bude chodba a restaurování maleb a v příštím roce se začne obnovovat přízemí západního křídla zámku.

Projekt Zámek Bor - Velký sál

Zamek-bor-infocedule

Skmbt_c22015031613440

int(1)

Aktuálně