Rekonstrukce zámku

Novodobé dějiny zámku a jeho rekonstrukce

Když byl v roce 1945 zámek zestátněn a odešli z něj poslední šlechtičtí majitelé – Löwensteinové, bylo započato s jeho zkázou. Krátce v zámku sídlila americká armáda, od Místního národního výboru (MNV) jej v roce 1946 převzala Vojenská správa, jeho budovy byly využívány Ministerstvem národní obrany a v roce 1955 předala Vojenská správa zámek Krajskému národnímu výboru v Plzni, který operativním správcem určil opět MNV Bor. Otázku dalšího vývoje zámku začala také řešit Státní památková správa (SPS). Zástupci MNV a SPS zjistili pro důkladné prohlídce celého objektu, že stav zámku je velmi neutěšený, vstupy do budov byly nezajištěné, podlahy zničené, díky špatné krytině do zámku zatékalo, ve velkém sále se zřítila část dřevěné klenby, byla poškozená okna, elektrické vedení a nebyla ušetřena ani zámecká kaple. Jednotlivé rituální předměty buď zmizely, nebo byly vyhozeny a zničeny. Celkový stav byl označen jako příklad nehospodárnosti a nešetrného zacházení se státním majetkem. Bohužel viník nebyl zcela označen, jediné co se vědělo, že v době, kdy ze zámku odešla rodina knížete Löwensteina, byl zámek v pořádku, místnosti opatřeny lustry, koberci, krby, obrazy atd., jako v každém jiném obydleném zámku.

V roce 1958 začala novodobá obnova zámku, jejím cílem bylo vytvoření internátu a zázemí pro odborné zemědělské učiliště. Stavební úpravy z této doby poznamenaly části vnitřního řešení a byly doplněné o moderní prvky, které jsou v zámku dobře patrné. Nejvíce za oběť těmto úpravám padl interiér severního křídla a přehradí, které naprosto ztratily svůj historický charakter. Další novodobé zásahy byly udělány ve vyšších patrech jižního a západního křídla, především v úpravách ubytovacích prostor a sociálních zařízení. Naštěstí se nejednalo o zcela nenahraditelné škody a historický charakter těchto prostorů je stále čitelný s možností rehabilitace.

Zámek byl využíván jako zázemí zemědělské školy, státních statků i kulturního zařízení až do osmdesátých let 20. století, kdy se jeho stav natolik zhoršil, že byl všemi provozy a organizacemi opuštěn a ponechán svému osudu. Po roce 1989 byl zámek předán městu, které vypsalo v roce 1990 konkurz na jeho prodej. Ten vyhrála soukromá firma, která byla nejblíže představám borských občanů se svým záměrem vybudovat zámek na hotel a společenské centrum města. Zámek byl převeden za 4 mil. Kč na akciovou společnost, která ho záhy prodala soukromníkovi. Ten si na něj u Komerční banky vzal půjčku na opravu, ale všechny sliby nového majitele byly falešné a zámek dál chátral. V roce 1992 město žádalo o zpětné odkoupení zámku z důvodu, že nebyly naplněny sliby s jeho obnovou. Letitý spor byl ukončen až v roce 1997, kdy se městu Bor podařilo vyřešit nepříznivé majetkoprávní vztahy, a zámek byl rozhodnutím soudu městu vrácen. To se stalo výlučným vlastníkem objektu zámku s areálem na základě rozhodnutí Okresního soudu v Tachově a v témže roce byly zahájeny záchranné práce. Z finančních prostředků města bylo za podpory státu zahájeno statické zabezpečení, opravy krovů a střech a navazující základní stavební práce. Zároveň byly zahájeny práce na potřebných výzkumech stavby a projektech řešící budoucí využití zámku, jakožto státem chráněné kulturní památky. Obnova zámku byla zařazena do fondu Programu záchrany architektonického dědictví.

Od roku 1997, kdy získalo město zpět zámek do svého vlastnictví, byla opravena více jak polovina z celého objektu. První významnou rekonstrukcí byla obnova věžního křídla a věže, kterou město zpřístupnilo turistům v roce 2003. Dále se pokračovalo na obnově kaple sv. Vavřince a gotických sálů v přízemí. V roce 2012 byly dokončeny práce v prvním patře v knížecích salóncích, rok na to přízemí s obřadní síní a o tři roky později byl do provozu uveden velký sál. V dalších letech se obnovy dočkaly také fasády zámku a obnova severního správního křídla.

Borský zámek přežil několik středověkých útoků, dvě světové války, éru pracujícího lidu, porevoluční podvodný prodej, … nyní už je na nás a dalších generacích, aby tato nepřehlédnutelná dominanta Boru zůstala zachována a mohla vypovídat o své skoro osmisetleté historii.

 

Přehled hlavních etap obnovy zámku:

1. etapa – otevření zámecké věže pro veřejnost, včetně komunikační a schodišťové věže v červnu roku (2003)

2. etapa – oprava zámecké kaple sv. Vavřince a rehabilitace celého přízemí věžního křídla zámku (od 2004)

3. etapa – rekonstrukce jižního přízemí, zřízení informačního a školícího střediska (od 2006)

4. etapa – obnova zámeckých salónků – projekt s názvem Bavorské salonky (2010 - 2012)

5. etapa – obnova přízemí hradu – nová obřadní síň (2012 - 2013)

6. etapa – obnova barokního sálu (2014 - 2015)

7. etapa – rekonstrukce horního nádvoří (2015)

8. etapa – obnova fasád (2016)

9. etapa – rekonstrukce severního křídla – správní budovy (od 2016)

10. etapa – rekonstrukce dolního nádvoří (2020 - 2022)

Rekonstrukce zámku v letech 2002 až 2020

Získání grantu z programu PHARE v roce 2002 bylo významným momentem, neboť se podařilo pokročit k důležitému mezníku – zpřístupnění prvních prostor zámku veřejnosti. V červnu roku 2003 tak byla slavnostně otevřena zámecká věž s přilehlým patrovým křídlem, kde byla umístěna malá výstavní expozice a kancelář správy zámku. V roce 2004 byla zahájena další etapa rekonstrukce zámku – obnova zámecké kaple, nejprve proběhl orientační a poté rozšířený restaurátorský výzkum vnitřních omítek. Ten prokázal velmi zajímavý nález, ve všech plochách klenebního systému i stěn kaple byla nalezena původní renesanční malířská výzdoba. Náročné restaurátorské práce posunuly stavební dokončení kaple do roku 2005, avšak unikátní výmalba je pro zámek velkým přínosem. V dubnu roku 2005 bylo dokončeno také zázemí kaple – slavnostní (jednací) síň a matrika v přízemí věžního křídla.

V srpnu roku 2005 byla zahájena další etapa rekonstrukce – Informační a školící středisko, projekt spolufinancovaný Evropskou unií z programu PHARE – přeshraniční spolupráce. Grant ve výši 224 tis. Eur přispěl spolu s povinným podílem města k obnově a zpřístupnění další etapy zámeckého areálu. Celý projekt byl umístěn v přízemí jižního křídla a provozně byl napojen také na kapli sv. Vavřince. Vedle tří historických klenutých sálů v jižním průčelí bylo vybudováno i nezbytné hygienické zázemí pro návštěvníky a personál. Při stavebních úpravách Švamberského sálu bylo odhaleno původní gotické okno, které bylo v novější etapě použito jako kouřovod a nadstandardní kvalitu sálu tvoří sklípková klenba (jinak také diamantová). Klenby jsou bezesporu unikátním dochovaným příkladem vysoce kvalitní lidské produkce. V této místnosti se také dochovalo v poměrně velkém rozsahu původní autentické zdivo s velkou plochou původních kletovaných omítek. Gotické přízemí, tedy projekt Informační a školící středisko, bylo slavnostně otevřeno v březnu roku 2006.

V letech 2004 - 2006 probíhaly v zámeckých prostorách archeologické výzkumy. V kapli bylo položeno sedm zjišťovacích sond a z výzkumu pochází 16 sáčků s nálezy. Z mladších vrstev byl v druhotném uložení získán nevelký soubor keramiky přelomu 13. a 14. století a několik zlomků novověké keramiky z 18. století. Dalším nálezem byl útržek krajky z nabíraného čepce z 18. století a část kamenného závaží. Ze suťových vrstev navyšování podlah kaple pochází i zlomky dlaždic z barokních i pozdně gotických podlah, úlomky malované omítky, zlomky skla tabulového a okenních terčíků, které jsou ve vrstvách jak z doby existence kaple, tak v suti pravděpodobně ze zaniklého staršího objektu. V suťových vrstvách z doby stavby kaple je i několik zvířecích kostí a zubů, lidské kosti nalezeny nebyly. V násypech nad sklípkovou klenbou kaple byl učiněn unikátní nález. Kromě nálezů zlomků keramiky, skla a glazovaných kachlů ze 17. - 19. století a zlomků renesančních reliéfních kachlů bylo z násypů vyzvednuto také pouzdro (holster) na jezdeckou pistoli z 1. poloviny 17. století. Pouzdro se zachovalo v téměř kompletním stavu, poškozena (proražena) byla jen jeho spodní část. Je z tenkého dřeva, potaženého kůží (nyní je umístěno v muzeu Českého lesa v Tachově).

V letech 2007 - 2009 probíhaly úpravy interiérů (oprava podkroví hodinové věže, statické práce na západním nároží, nové podlahy v západní části zámku, osazení okna – rozety v posledním patře západního křídla). Bylo dokončeno restaurování maleb v kapli, včetně restaurování na kruchtě. Větší podíl prací byl zaznamenán na podzámčí, kde došlo ke kompletní rekonstrukci střech.

Od roku 2009 probíhalo restaurování barokního oltáře a v druhé polovině roku 2009 byly také zahájeny práce na obnově plotu ve východní části zámeckého areálu (vstup).

V roce 2010 se začalo pracovat na projektu obnovy zámeckých salónků v prvním patře západního křídla a v červenci 2012 byly tyto salónky zpřístupněny veřejnosti. Na tento projekt získalo město Bor dotaci díky přeshraniční spolupráci z programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013. Hned po svém otevření byly salonky zahrnuty do prohlídkového okruhu zámku. Impozantní je také samotný vstup do nově zrekonstruovaného křídla zámku, kde je možné obdivovat původní dlažbu, masivní dřevěné schodiště a dále pak samotné předsálí se zrekonstruovanými gotickými záclonovými okny.

V roce 2012 byla také provedena obnova částí západního podzámčí, kde vzniklo malé muzeum Klubu přátel historie.

V roce 2013 byl započat další stavební projekt a to nová obřadní síň v přízemí západního křídla. Práce probíhaly po celý rok a na začátku roku 2014 byla obřadní síň zprovozněna. Rekonstrukce byla hrazena z vlastních zdrojů města a za přispění Ministerstva kultury z Programu záchrany architektonického dědictví a z Plzeňského kraje, který přispěl na restaurování staré kaple.

V polovině roku 2014 se naskytla příležitost, na kterou město čekalo několik let, a to obnova velkého sálu v prvním patře jižního křídla, navazující na zámecké salonky i věžní křídlo s kaplí. Práce netrvaly ani rok, došlo k obnově celého sálu včetně restaurování maleb, vybudování zázemí a pořízení nábytku a osvětlení. Velký sál byl slavnostně otevřen v březnu roku 2015 a od té doby slouží pro pořádání různých kulturních a společenských akcí a je také součástí prohlídkového okruhu pro návštěvníky.

Během roku 2015 došlo k rekonstrukci nádvoří u hlavních vstupů do zámku. Zpočátku byly práce pozastaveny z důvodu objevení historické dlažby, po zdokumentování a zakonzervování byla ke konci roku rekonstrukce zdárně ukončena.

V letech 2016 - 2017 proběhla obnova fasád zámku a oken v druhém a třetím patře a také příprava pro rekonstrukci interiérů severního křídla jako správní budovy se zázemím, na kterém byly práce dokončeny v roce 2019.

Od roku 2020 do současné doby probíhá kompletní rekonstrukce dolního nádvoří a přípravy pro obnovu budov podzámčí.

Zámek Bor

Kontaktujte nás

Zámek Bor, Plzeňská 259, 348 02 Bor

zamek@mubor.cz

+420 607 038 246

+420 374 789 198

Sdílejte s námi

partneři

eu